Întrebări și Răspunsuri

1. Pot participa la concursurile de planuri de afaceri grupuri de studenți? În cazul în care se poate, care va fi structura noii afaceri (asociați, administrator, angajați)?

Răspuns:

Conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, ,,planurile de afaceri pot fi elaborate și depuse individual sau în echipă de membri ai grupului țintă participanți în cadrul cursurilor de formare”. Chiar dacă se lucrează în echipă, o singură persoană din grupul țintă își va asuma rolul de solicitant al ajutorului de minimis și va depune spre selecție și finantare planul de afaceri. Această persoană va indeplini rolul de asociat majoritar și administrator al intreprinderii beneficiare de ajutor de minimis, iar restul persoanelor din echipa care a elaborat planul de afaceri vor fi asociați minoritari. În cazul în care intreprinderea se înființează ca asociație sau cooperativă, ceilalți membri care au contribuit la elaborarea planului de afaceri pot fi co-fondatori/ membri.

2. În anexa la GSCS, Lista codurilor CAEN eligibile, sunt incluse ; următoarele coduri CAEN: 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 1103 Fabricarea cidrului și al altor vinuri din fructe 1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare 1105 Fabricarea berii Sunt acestea eligibile? În general, producția de băuturi alcoolice nu este eligibilă în cadrul programelor de finantare. În cazul în care codurile CAEN menționate anterior sunt eligibile, se regăsesc în Anexa 5 și alte coduri CAEN care nu sunt eligibile? Răspuns: Conform prevederilor GS-CS lnnotech Student, pentru a primi finanțare, intreprinderile nou înnființate vor trebui ,,să deruleze activități economice în baza unui cod CAEN/ unor coduri CAEN menționate în Anexa 5 Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 sau care vizează dezvoltarea activității în domeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI (lista domeniilor de dezvoltare inteligentă și sănătate este prezentată în anexa 5 bis la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice – Anexa 5 bis Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate)”. Informatiile anterior menționate trebuie coroborate cu prevederile schemei de ajutor de minimis lnnotech Student,  aprobată  prin Ordinul Ministrului  Fondurilor  Europene nr. 654/22.05.2020. Conform  alineatului  (2) al art. 5, schema  de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă: a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; b) intreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE; c) intreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării produselor agricole, prevazute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri: – atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de intreprinderile în cauză; – atunci cand ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producători primari. d) pentru activitățile legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; e) pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate; f) pentru activitățile pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. Prin urmare, codurile CAEN prevazute în Anexa 5 Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 reprezintă o listă orientativă din care sunt excluse codurile aferente activităților definite în OMFE nr. 654/2020. Exemplele anterioare se încadrează în prevederile lit. b), alineatul (2) al art. 5, în consecință nu pot face obiectul finanțării prin prezenta schema de ajutor de minimis.

3. Conform GSCS lnnotech Student “În cazul în care intreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar și calitatea de administrator al întreprinderii beneficiare de ajutor de minimis. “
Această condiție este valabilă și în cazul asociatului unic?
Sunt anumite categorii de persoane (cadre militare, funcționari publici etc.) care îndeplinesc condiția de a fi student, însă prin Lege nu au dreptul de a avea calitatea de administrator în firme.

Răspuns:

În conformitate cu GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE – lnnotech Student:
– “Prin intermediul prezentului apel de propuneri de proiecte, se are în vedere consolidarea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazată pe cunoaștere. Totodată, se are în vedere reducerea perioadei de timp de la absolvirea studiilor superioare până la ocuparea pe piața muncii a absolvenților”.
– În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și are mai
mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar și calitatea de administrator al întreprinderii beneficiare de ajutor de minimis.
– Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul prezentului apel.
– Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție”.

Astfel, condiția de a avea calitatea de administrator este aplicabilă doar pentru persoane care participă la selecția de planuri de afaceri și înființează o întreprindere care are mai mult de un asociat.
Subliniem ca obiectivul principal al acestui apel, lnnotech Student, este creșterea gradului de ocupare a absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate în sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC și SNCDI.

4. Poate o întreprindere, beneficiar al ajutorului de minimis, să aibă în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul proiectului?
Răspuns:
Doi sau mai mulți beneficiari de ajutor de minimis pot colabora între ei, cu condiția ca această colaborare să se bazeze pe servicii real prestate. Astfel de colaborări vor avea în vedere evitarea oricăror situații ce ar putea fi considerate conflict de interese.