Perioada de implementare a proiectului

01.01.2022 – 31.12.2023

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului constă în sporirea relevanței pe piața forței de munca a educației și a programelor de formare prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale a 342 de studenți, în vederea creșterii ocupării prin susținerea înființării și a dezvoltării a 21 de întreprinderi în regiunea Nord Vest. Scopul proiectului este facilitarea tranziției de la școală la antreprenoriat, prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților în vederea înființarii propriilor afaceri. Prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate 21 de planuri de afaceri, care vizează dezvoltarea de întreprinderi în domeniile şi subdomeniile de dezvoltare inteligentă şi sănătate identificate prin intermediul Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 ( SNCDI), finanțarea fiind cuprinsă între 40.000-100.000 €. Acestea vor fi selectate în urma unui concurs de planuri de afaceri care se va desfăşura pe baza unei metodologii transparente și nediscriminatorii. Fiecare întreprindere va crea minimum 2 locuri de muncă (pentru finanțările în valoare de 40.000 €), minimum 3 locuri de muncă pentru finanțările cu valoare mai mare de 40.000 € dar mai mică sau egală cu 60.000 € minimum 5 locuri de muncă pentru finanțările în valoare de 100.000 € Astfel, în urma implementării acestui proiect vor fi create minimum 67 de locuri de muncă, la nivelul regiunii de Nord-Vest a României. Prin îndeplinirea acestor activități proiectul răspunde obiectivului specific al programului, iar prin creşterea gradului de ocupare a locurilor de muncă nou create va genera un efect pozitiv pe termen lung la nivelul regiunii de implementare. În baza Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea 583/2015 au fost stabilite domeniile prioritare de specializare inteligentă necesare pentru dezvoltarea tuturor regiunilor naționale, după cum urmează:
  1. Bioeconomie 
  2. Tehnologii informaţionale şi de comunicaţii, spaţiu şi securitate  
  3. Energie, mediu şi schimbări climatice
  4. Econano – tehnologie şi materiale avansate
  5.  Sănătate

Obiective specifice

OS1. Furnizarea de competențe profesionale relevante în rândul studenților, care să faciliteze tranziţia de la școală la antreprenoriat și să sporească şansele de angajare sau de înfiinţare a unei afaceri de succes în regiunea de Nord Vest. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv 342 de studenţi care au domiciliul în regiunea de Nord Vest și care intenționeazș să-și deschidă o afacere, vor participa la un program de formare antreprenorială adaptat pieței de muncă din regiune și specificului prezentului apel de proiecte. Vor fi elaborate 342 de planuri de afaceri și minim 291 de persoane vor finaliza cursul de antreprenoriat cu certificare ANC. În urma desfăşurării concursului de idei de afaceri la nivel regional vor fi selectaţi 21 de studenţi care vor primi finanţare prin intermediul unei scheme de minimis.  Îndeplinirea acestui obiectiv va contribui la realizarea indicatorului 4S129 – Studenţi ce beneficiază de sprijin în tranziţia de la şcoală la viaţa activă și 4S116- Studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea activităţii de formare. OS2. Consolidarea cunoştinţelor antreprenoriale dobândite în cadrul formării profesionale de către 21 de beneficiari ai ajutorului de minimis, prin participarea acestora la activităţi de tipul întreprinderilor simulate, prin efectuarea de stagii de practică si prin oferirea unui pachet integrat de servicii personalizate constând în consiliere, consultanţă și mentorat pentru asigurarea înfiinţării şi derularii afacerilor. Pentru atingerea acestui obiectiv 21 de câștigători (beneficiarii ajutorului de minimis) vor participa la întreprinderea simulată și vor efectua, obligatoriu, câte un stagiu de practică, cu o durata de 40 de ore care va fi organizat în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat. Cei 21 de câștigători ai concursului de idei de afaceri vor beneficia de sprijin personalizat (consiliere/consultanță/mentorat), inclusiv financiar necesar înfiinţării practice a unei firme (întocmirea tuturor actelor necesare, obţinerea autorizaţiilor, deschidere cont bancar etc.). Obiectivul va contribui la realizarea indicatorului 4S116- Studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea activităţii de formare. OS3. Asigurarea înființării, funcționării și monitorizării întreprinderilor selectate ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv specific vor fi semnate 21 de contractele de subvenție și vor fi înființate întreprinderile conform planurilor de afaceri selectate. Administratorul schemei de antreprenoriat va aloca cei 1.300.000 pentru decontarea celor 21 de contracte astfel: 5 granturi x 100.000 , 6 granturi x 60.000 €, 4 granturi x 50.000 și 6 granturi x 40.000 . Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va angaja, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de subvenție, numărul minim de persoane prevăzut în funcție de valoarea finanțarii, cu domiciuliul/reședința în regiunea NV. Se vor crea astfel cel putin 67 de noi locuri de muncă în regiune după cum urmează: minim 5 locuri de muncă pentru finanțările în valoare de 100.000 , minim 3 locuri de muncă pentru finanțările cu valoare mai mare de 40.000 dar mai mică sau egală cu 60.000 și minim 2 locuri de muncă, pentru finanțările în valoare de 40.000 . Administratorul schemei de minimis va asigura monitorizarea funcționării IMM-urilor și sustenabilitatea întreprinderilor sprijinite. Acest obiectiv va contribui la atingerea indicatorului 4S144- Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de IMM-uri la 6 luni dupa terminarea sprijinului.